content-page.php

Privacyprotocol

Kamerata werkt conform een privacyprotocol dat gebasseerd is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder staat vermeld hoe Kamerata met persoons- en/of bedrijfs-gegevens omgaat.

Over Kamerata:
Kamerata heeft geen leden.
Kamerata kent uitsluitend nieuwsbrieflezers en deelnemers aan aktiviteiten zoals b.v. exposities, fotodagtrips of thema-avonden op fotografiegebied.


Persoonsgegevens van nieuwsbrieflezers.

Kamerata verzamelt niet meer persoonsgegevens van nieuwsbrieflezers dan voor het doel (=het ontvangen van  nieuwsbrieven) noodzakelijk is:
Naam en mailadres(-sen).

Personen die zich als nieuwsbrieflezers hebben aangemeld, kunnen op ieder moment Kamerata benaderen om zich weer af te melden door een mailbericht van afmelding te sturen naar klaas@kamerata.nl of naar .

Kamerata voert geen aktief beleid door personen te benaderen zich als nieuwsbrieflezer aan te melden.
Indien personen zich voor de nieuwsbrief aanmelden vraagt Kamerata niet naar de reden/motivatie daarvan.
Kamerata verkrijgt de persoonsgegevens van nieuwsbrieflezers uitsluitend  via aanmeldingen van de personen in kwestie; Kamerata verkrijgt geen persoonsgegevens via andere wegen.
Kamerata stelt haar persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking.

Persoonsgegevens van deelnemers aan aktiviteiten.
Ook hier verzamelt Kamerata niet meer gegevens dan voor het deelnemen aan de aktiviteit noodzakelijk is: Naam, mailadres(-sen) en soms telefoonnummer(s) en/of bankrekeningnummers.
Deelnemers aan  Kamerata-aktiviteiten maken voor sommige aktiviteiten geringe (kostendekkende) geldbedragen over op de bankrekening van Kamerata waardoor hun eigen bankrekeningnummer bij Kamerata bekend is. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en worden uitsluitend voor eventuele terugstortingen gebruikt.
Degene die namens het Kamerata-team de bankrekening en/of de website beheert heeft een geheimhoudingsplicht.
Kamerata heeft geen personen in dienst doch werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Kamerata heeft geen winstoogmerk!

Gegevens van donateurs en sponsoren.
Donateur- en sponsorgegevens worden uitsluitend met naam (en/of toenaam) op de website of in nieuwsbrieven of ander Kamerata-drukwerk vermeld indien de betreffende donateur of sponsor daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
Kamerata heeft nooit donateurs- of sponsorovereenkomsten gesloten en is dat ook geenszins van plan te gaan doen. Kamerata benadert haar sponsoren/donateurs altijd persoonlijk en maakt uitsluitend mondelinge afspraken over het geleverde. De donaties/geschenken van donateurs/sponsoren bestaan niet uit geld, doch uitsluitend uit specifieke goederen of diensten die Kamerata gebruikt tijdens de uitvoering van haar aktiviteiten.

Verwerkingsregister.
Kamerata deelt met geen enkele andere organisatie of persoon haar persoonsgegevens.
Nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief komen uitsluitend binnen naar aanleiding van aktiviteiten van Kamerata waar personen in geïnteresseerd zijn (exposities of fotodagtrips b.v.).
Kamerata benadert nooit proaktief personen met de bedoeling hen nieuwsbrieflezer te maken; nieuwsbrieflezers melden zich  aan uit vrije wil; Kamerata noteert daarbij geen motivatie of reden van aanmelding.
Drukwerk maakt en print Kamerata allemaal zelf: Visitekaartjes, badgekaartjes, naamkaartjes voor expositiedoeleinden etc.

Rechten van nieuwsbrieflezers/deelnemers aan aktiviteiten van Kamerata / sponsoren:
Betrokkenen hebben recht op juistheid; ze kunnen zich te allen tijde melden middels klaas@kamerata.nl of klaaspoppens@gmail.com om hun gegevens te wijzigen c.q. hun gegevens te laten verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens.
Kamerata slaat geen bijzondere persoonsgegevens op.

Data opslag.
Kamerata heeft een website (www.kamerata.nl). De mail-adressenlijst van de nieuwsbrieflezers staan “in the cloud” op de servers van google.
Mocht er een datalek optreden, dan zal Kamerata zich onmiddellijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.